Lejebetingelser 2020-21

 

ALMINDELIGE FORRETNINGS- OG LEJEBETINGELSER 2020-21

 

Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren og Feriekompagniet (herefter kaldet FK) i det omfang, at de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom parterne imellem.

§ 1. Tilbud og aftale

1.1 Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og udlejer med FK som formidler af denne.
1.2 En indgået kontrakt er bindende og omfatter ferieboligen med alt inventar, tilbehør samt grund som opgivet i husbeskrivelsen.
1.3 FK udlejer de beskrevne ferieboliger, om hvilke alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning.
1.4 Den lejede feriebolig må ikke uden særlig forudgående aftale beboes af flere personer end det normerede. Opstilling af telte, campingvogne eller lignende tillades ikke.
1.5 Såfremt husdyr medbringes, må antallet ikke overstige det i beskrivelsen tilladte. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen.

§ 2. Pris

2.1 De angivne priser i kataloger og på Internettet er, som udgangspunkt, altid ekskl. diverse forbrugsvarer. Dette kan dog variere fra hus til hus og pr. destination.
2.2 Fra FK’s side er priserne fastsat med forbehold for afgiftsændringer samt væsentlige ændringer i priserne på el og olie.
2.3 De angivne priser er altid inkl. moms.

§ 3. Betaling, annullering og ændring

3.1 Et indgået lejemål bekræftes af FK ved fremsendelse af lejebevis til lejer.
3.2 1. rate, der udgør 25 % af lejebeløbet, samt evt. afbestillingsforsikring forfalder 10 dage efter indgåelse af aftalen. Restbeløbet, 2. rate, forfalder 42 dage før lejeperiodens påbegyndelse.
3.3 Ved bestilling senere end 42 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til omgående betaling.
3.4 Ved betaling af 1. rate erklærer lejer sig bekendt og indforstået med nærværende lejebetingelser, priser samt lejeperiode.
3.5 Såfremt rettidig indbetaling af 1. og 2. rate ikke sker, kan FK annullere lejebeviset.
3.6 Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige aftalen. Opsigelsen fremsendes til FK og er først gældende fra den dag, den er FK i hænde.
3.7 FK er i så tilfælde berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis kan blive rejst: Indtil 42 dage før lejemålets påbegyndelse 20% af bruttolejen. Fra 1-41 dage før lejemålets påbegyndelse erlægges 80% af bruttolejen. Dog altid min. DKK 500,-. Ved annullering tilbagebetales evt. forsikringspræmie og administrationsgebyr/miljøtillæg ikke.
3.8 Ændring af perioden kan ske indtil 42 dage før påbegyndelse af lejemålet, men kan pålægges et gebyr på 500,-, såfremt lejebeviset er accepteret (1. rate er indbetalt), ellers ændres kontrakten uden beregning. Ombooking er kun muligt inden for samme kalenderår. En ændring af lejebeviset 1-41 dage før ankomst er ikke mulig, men behandles som en annullering.

§ 4. Depositum

4.1 Hos os betaler kunderne ikke depositum -  dette princip har vi anvendt alle årene og det til stor tilfredshed for vore gæster.

§ 5. Afbestillingsforsikring

5.1 Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillingsforsikring gennem FK. Prisen fastsættes ud fra lejebeløbet samt forsikringstype. Aktuelle priser samt forsikringsbetingelser fremgår af FK’s katalog samt hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring. Har du tegnet en forsikring gennem Feriekompagniet, godtgøres beløbet ikke ved ombooking/annullering.

5.2 Forsikringerne er tegnet hos:  

             Codan Forsikring

             Gammel Kongevej 60

             DK – 1790 København V

 

§ 6. Lejers ansvar

6.1 Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører på behørig måde, idet der hæftes for alle skader, som lejer eller ledsagende personer måtte forårsage.
6.2 Lejer er ansvarlig for ferieboligen samt alt tilhørende inventar og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet til FK. Alle skader skal erstattes af lejer før afrejse eller aftale herom være truffet. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere skader eller mangler, der ikke er meldt til FK, vil disse blive udfaktureret til lejer.
6.3 Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort og opryddet tilstand. I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer inden afrejse selv foretage alm. oprydning, opvask, tømning af køle- og fryseskabe samt skraldespand. Slutrengøring skal bestilles i rimelig tid før afrejse.
6.4 Lejer er desuden ansvarlig for, at han eller ledsagende personer ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Såfremt ferieboligens beboere udviser grov, uagtsom adfærd eller handlinger fremkaldt med fortsæt, forbeholder FK og udlejer sig ret til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. FK vil i givent fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hverken hele eller dele af lejebeløbet.

§ 7. Udlejers ansvar

7.1 FK fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer.
7.2 FK’s oplysninger om ferieboligerne er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra udlejer.
FK bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse, kan ske ændringer som FK ikke er vidende om, kan FK ikke drages til ansvar for dette.
7.3 FK forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra udlejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at returnere det indbetalte lejebeløb eller erstatte den lejede feriebolig med en lignende. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindeligt lejede, vil prisdifferencen desuden blive tilbagebetalt.
7.4 FK påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. bademuligheder, fiskerettigheder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og bygge-arbejde, miljøskader m.m.), ligesom FK ikke kan påtage sig ansvaret for forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold eller lokale bestemmelser og forordninger (fx. badeforbud, vandmangel m.m.).
7.5 FK påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.
7.6 I forbindelse med denne aftale er der fra FK’s side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.
7.7 Der tages forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl i alle kataloger og på hjemmesider. Ved forskellighed mellem disse, er det altid oplysninger på internettet der er gældende.

§ 8. Reklamationer

8.1 Eventuelle fejl og mangler ved ferieboligen skal meddeles FK senest 48 timer efter indflytning. I modsat fald kan lejer hæfte for dette, jf § 6.2. Reklamationer vedrørende mangelfuld rengøring skal meddeles FK straks efter indflytning.
8.2 Lejer er forpligtet til at indrømme FK en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Samtidig skal lejer bidrage til at undgå forværring af skader og minimere et eventuelt tab for FK.
8.3 Såfremt udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette straks meddeles FK.
8.4 Skal der udføres service, eller opstår der en akut situation, har vi tilladelse til at gå ind i feriehuset, selvom I ikke er hjemme. Husk derfor at tage husdyr med, da vi ikke går ind til bestilt service, såfremt der f.x. er en hund i huset.

§ 9. Force majeure

9.1 Lejebeviset kan uden varsel opsiges af FK som følge af almindelig force majeure (krig, strejke, epidemier, natur- og forureningskatastrofer el. lign.) eller andre forhold, som FK ikke har indflydelse på.

§ 10. Etiske regler

10.1 FK er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler, der er fremsat af foreningen.
10.2 Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

§ 11. Tvister

11.1 Enhver fortolkning af nærværende leje-aftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende. Dansk rets regler skal finde anvendelse.

§ 12. Ved booking på internettet og lejer har valgt at betale 1. rate med betalingskort

I dette tilfælde trækkes 1. rate (ved kortfristede bookinger det fulde beløb) på det af lejeren angivne kreditkort. Dankort/Visa Dankort er gebyrfri. Øvrige kort pålægges et mindre gebyr. Venligst vær opmærksom på, at såfremt 1. rate kun er den delvise betaling af lejen, da fremgår betalingsdato for 2. rate af lejekontrakten og dette beløb skal du overføre til et af de angive konti.

Skulle lejemålet blive annulleret vil dette blive håndteret jfr. § 3 i lejebetingelserne. Feriekompagniet tager kontakt til kunden for at aftale, hvordan tilbagebetaling af eventuelt restbeløb skal håndteres. Bemærk, at eventuelle kreditkort gebyrer ikke refunderes.

§ 13. Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning via www.fbnet.dk eller via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Bopæl i andet EU-land end Danmark:

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@feriekompagniet.dk.

Blåvand , januar 2020

False - StandardPage - Frontpage